top of page

Gyda thristwch mawr rydym yn eich hysbysu bod un o sylfaenwyr ALWL, John Roberts, wedi marw yn ddiweddar. 

 

Fel y gwyddoch, helpodd John i sefydlu ALWL yn 2011, roedd yn Is-Gadeirydd i ni, ac yn ffrind a chydweithiwr selog i gynifer ohonom a fydd yn galaru’n fawr ar ei golled.

 

Yn ein holl amser gyda'n gilydd, ni chollodd John gyfarfod ALWL erioed. Roedd yn rym mor gadarnhaol o gefnogaeth i ni i gyd, ac roedd ganddo hiwmor mor gynnes a charedigrwydd heb ei ail. Byddwn yn gweld ei eisiau yn fawr, ond yn fythol ddiolchgar ein bod wedi dod i'w adnabod mor dda ac wedi mwynhau amseroedd mor hyfryd gyda'n gilydd.

 

Magwyd John yng Ngogledd Cymru, a pharhaodd i fod â chysylltiad annileadwy ag ef ar hyd ei oes. Byddai'n mynd mor aml ag y gallai i Gaernarfon, ac yn caru Cymru gydag argyhoeddiad aruthrol.

 

Ar ôl gadael yr ysgol, aeth John i Brifysgol Lerpwl i astudio'r gyfraith. Graddiodd gyda gradd Cyntaf. Sicrhaodd ei allu academaidd swydd iddo yng Nghomisiwn y Gyfraith yn Llundain o dan arweiniad gwych yr Arglwydd Scarman ar y pryd. Mwynhaodd John ei amser yno, ond cymaint oedd ei ddoniau fel bod llawer o rai eraill yn Llundain wedi gweld ei botensial mawr.

 

Aeth i weithio gyda'r Arglwydd Goodman, a oedd ar y pryd yn hyderus ac yn gyfreithiwr o ddewis i lawer o uwch wleidyddion, gan gynnwys y Prif Weinidog Harold Wilson. Daeth y cwmni cyfreithiol hwnnw yn Goodman Derrick, lle daeth John yn Uwch Bartner yn ddiweddarach am 15 mlynedd, ar ôl mwynhau gyrfa hynod lwyddiannus yn y gyfraith cwmnïau a masnachol. Yno hefyd y cyfarfu Goodman Derrick â chariad ei fywyd, Liz, y priododd a chyda hwy roedd ganddo ddau o blant hyfryd yr oedd yn eu caru, Huw a Rosalind (a adwaenid yn annwyl fel Roo).

 

Roedd John yn 76 mlwydd oed pan fu farw, wedi byw bywyd llawn a phleserus iawn. Bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb a oedd yn ddigon ffodus i'w adnabod. Cawsom ni yn ALWL ein bendithio’n fawr gan ei gyfeillgarwch a’i arweiniad.

Hefin Rees, Rhagfyr 2020

bottom of page